BSTH statutes

BSTH statuten

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen


Artikel 1.
Na goedkeuring door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vereniging genaamd "Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis” in overeenstemming met de bepalingen van de originele statuten uit 1993 zoals gewijzigd in 2006, worden hierbij de nieuwe statuten van de vereniging vastgelegd. Deze wijzigingen vervangen de bestaande statuten.


Artikel 2.
De officiële naam van de vereniging is de "Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis” met als officiële afkorting "BSTH". De volledige naam en de afkorting zijn onderling uitwisselbaar en van gelijke waarde.

De “Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis” werd opgericht voor onbepaalde tijd in 1993.
De “Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis” is een vereniging zonder winstoogmerk met haar officiële zetel gevestigd aan de Herestraat 49, bus 911, 3000 Leuven, p/a Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie, binnen de grenzen van het gerechtelijk arrondissement Leuven.


Artikel 3.
De naam en het logo van de BSTH zijn verplicht op alle officiële BSTH documentatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de officiële notulen van vergaderingen, aankondigingen, facturen, meldingen, uitnodigingen, subsidies/prijzen. De Nederlandse (Belgische Vereniging voor Trombose en Hemostase) en Franse (Societé Belge de Thrombose et d'Hémostase) versies van de naam kunnen worden gebruikt als ondertitel onder de officiële naam en het logo.

Het officiële logo van de vereniging wordt bepaald door de Algemene Vergadering op voordracht van de Bestuursraad.


Artikel 4.
De “Mission Statement” van de vereniging wordt als volgt gedefinieerd:
"Het samenbrengen van de Belgische trombose en hemostase gemeenschap om haar effectiever te vertegenwoordigen naar de buitenwereld toe en het bevorderen van de klinische zorg, het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek naar trombose en hemostase."
De belangrijkste doelstellingen van de BSTH zijn als volgt gedefinieerd:

• Het bieden van expertise in trombose en hemostase expertise aan de medische gemeenschap, ziekenhuizen en andere medische genootschappen.
• Het worden van de belangrijkste gesprekspartner op het gebied van trombose en en hemostase zaken naar de Belgische federale en regionale overheden toe.
• Het bevorderen van het onderzoek naar trombose en hemostase door een actieve partner, een prestigieuze sponsor (op de wijze van een kwaliteitslabel), en indien mogelijk een financieel supporter te zijn naar onderzoeksgemeenschap toe.
• Het aanmoedigen van jonge wetenschappers en clinici op het gebied van trombose en hemostase door de financiering van reisbeurzen en onderwijs subsidies.
• Het zijn van een belangrijke partner van de farmaceutische industrie en het bieden van een forum voor contacten tussen farmaceutische bedrijven en de trombose en hemostase gemeenschap.
• Het organiseren van wetenschappelijke en educatieve activiteiten ter verdere ondersteuning van trombose en hemostase behandeling, onderwijs en onderzoek in België.


De activiteiten van de BSTH worden gedefinieerd als (niet-limitatieve lijst):
• De organisatie van een prestigieuze jaarlijkse bijeenkomst op het gebied van hemostase en trombose.
• De organisatie van educatieve activiteiten op het gebied van hemostase en trombose.
• Het opzetten en onderhouden van databanken of registers die relevant zijn voor hemostase en trombose.
• Het ontwikkelen en sponsoren van klinisch, translationeel en fundamenteel onderzoek in hemostase en trombose.
• Het ontwikkelen van opleidingsprogramma's op het gebied van trombose en hemostase, en actieve betrokkenheid bij reeds lopende opleidingen.
• Het opstellen van richtlijnen op het gebied van trombose en hemostase.
• De financiering van reisbeurzen en educatieve subsidies aan klinische of wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van hemostase en trombose.
• De ontwikkeling en het onderhoud van een website als bron van informatie voor de leden en geïnteresseerden, zowel praktisch als wetenschappelijk, en als een onderzoeksinstrument voor de hemostase en trombose gemeenschap.
•Het tot stand brengen van nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van hemostase en trombose.

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap


Artikel 5.
Het lidmaatschap van de BSTH staat open voor alle personen die geïnteresseerd zijn hemostase en trombose en die werken op dit gebied in België. Dit geldt voor gezondheidszorg en onderzoek.
Het lidmaatschap wordt verkregen door het betalen van een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de Bestuursraad van de vereniging.
Een lidmaatschapsregister wordt bewaard op de officiële zetel van de maatschappij onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van de vereniging binnen de bepalingen van de wetten op de privacy.
Alleen betalend lid kan een officiële rol spelen binnen de organisatie van de vereniging.


Artikel 6.
Het lidmaatschap van de BSTH is onderverdeeld in de volgende categorieën:

• “Gewone” leden: individuele leden die werkzaam zijn op het gebied van hemostase en trombose in de openbare gezondheidszorg of publiek gefinancierd onderzoek. Deze leden komen in aanmerking om te stemmen in de Algemene Vergadering en zijn kandidaten voor leidinggevende posities binnen de vereniging.
• “Geassocieerde” leden: individuele leden die geïnteresseerd zijn in hemostase en trombose, maar die werken buiten de openbare gezondheidszorg of publiek gefinancierd onderzoek. Deze leden komen niet in aanmerking om te stemmen tijdens de Algemene Vergadering en kunnen geen kandidaat zijn voor leidinggevende posities binnen de vereniging.
• “Corporate” leden: farmaceutische bedrijven die actief zijn op het gebied van hemostase en trombose. Ze hebben geen recht om te stemmen tijdens de Algemene Vergadering of het innemen van leidinggevende functies in de vereniging.


Artikel 7.
Alleen BSTH leden die al meer dan 1 jaar lid zijn en in regel zijn met het betalen van hun lidmaatgeld komen in aanmerking voor financiële steun van de vereniging in welke vorm dan ook (bijv. reis-subsidies, studiebeurzen, de financiering van onderzoek, ...). De zgn “corporate” leden komen hiervoor nooit in aanmerking.


Artikel 8.
De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de BSTH Raad met een meerderheid van stemmen. De contributie kan variëren afhankelijk van de (sub)-categorie van lidmaatschap.
De voordelen van het lidmaatschap worden bepaald door de BSTH Raad met een meerderheid van stemmen, en opgenomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging.


Hoofdstuk 3: Officieren en organen van de BSTH


Artikel 9.
De officiële organen binnen de BSTH zijn het Dagelijks Bestuur, de Bestuurraad van de BSTH, en de Algemene Vergadering van de BSTH.


Artikel 10.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de 4 "officieren" van de maatschappij: President, Vice-president, Penningmeester, en Secretaris en, en wordt voorgezeten door de President.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de vereniging en kan operatieve beslissingen te nemen zonder overleg met de Bestuurraad. Bij het ontbreken van een consensus tussen de "officieren" wordt de betrokken aangelegenheid voorgelegd aan de BSTH Raad voor een besluit. Besluiten met een grote impact op de vereniging moeten worden voorgelegd aan de volledige Raad. Besluiten van het Dagelijks Bestuur kunnen ongedaan worden gemaakt door de BSTH Raad met een absolute meerderheid van alle leden van de Raad.


Artikel 11.
De BSTH Raad is het belangrijkste uitvoerende orgaan van de vereniging en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden binnen de vereniging om de doelstellingen en ambities van de vereniging te realiseren zoals vooropgesteld in artikel 4. De BSTH Raad bezit alle residuele bevoegdheden binnen de vereniging buiten deze uitdrukkelijk toegewezen aan de Algemene Vergadering door de statuten of door de Belgische wetgeving. Het is de BSTH Raad, in de persoon van zijn "officieren", die de vereniging in transacties met derden of in een rechtbank vertegenwoordigt, zowel als eiser of als verdediger.
De BSTH Raad kan subcommissies opzetten die specifieke kwesties behandelen en ze benoemt de voorzitters en leden van deze subcommissies vanuit de BSTH leden.
De Raad heeft de bevoegdheid om de interne regelgeving op te stellen ter aanvulling en verduidelijking van de statuten, zolang ze niet strijdig zijn met deze statuten. Dit intern reglement wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.
De BSTH Raad wordt voorgezeten door de BSTH President.


Artikel 12.
De BSTH Raad heeft de volgende samenstelling van de stemgerechtigde leden:

• 7 leden die de 7 Belgische "volledige" universiteiten + universitaire ziekenhuis clusters (Katholieke Universiteit Leuven, Université Catholique de Louvain, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Bussel, Université de Liège, Université Libre de Bruxelles) met een graad van MD, MSc (incl. apotheker-klinisch bioloog) of PhD, op basis van één zetel per universiteit, verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van 4 jaar. Deze leden kunnen enkel de "volledige" universiteiten / universitaire ziekenhuis clusters vertegenwoordigen waar zij hun voornaamste beroepsactiviteit hebben.
• 2 "niet-universitaire" leden (één Nederlandstalige, één Franstalige) met een graad van MD, MSc, of PhD of gelijkwaardig, verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van 4 jaar. Deze leden hebben hun voornaamste beroepswerkzaamheden buiten de 7 "volledige" universiteiten / universitaire ziekenhuis clusters. De bepaling van de taal wordt gedaan aan de hand van de taal waarin de belangrijkste beroepsactiviteit van de persoon plaatsvindt. In geval van een geschil over de toekenning van de taal is de beslissing van de BSTH Raad bindend.
• 4 "open" zetels, twee Nederlandstalige, twee Franstalige, open voor alle leden, ongeacht universitaire status of diploma, verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van 4 jaar. De bepaling van de taal wordt gedaan aan de hand van de taal waarin de belangrijkste beroepsactiviteit van de persoon plaatsvindt. In geval van een geschil over de toekenning van de taal is de beslissing van de BSTH Raad bindend.
• Voormalig presidenten die ten minste een volledige termijn van 4 jaar hebben gediend zijn ex-officio leden tot de leeftijd van 60 jaar.


Artikel 13.
De leden van de BSTH Raad worden verkozen door de jaarlijkse Algemene Vergadering voor een termijn van 4 jaar die start op de eerstvolgende 1 januari na de zitting van de Algemene Vergadering en eindigt op 31 december, 4 jaar later. Het lidmaatschap van de Raad is beperkt tot twee opeenvolgende termijnen, waarna men pas opnieuw kandidaat voor verkiezing kan zijn na een periode van tenminste 4 jaar buiten de Raad. Een uitzondering op deze beperking zijn voormalige presidenten die ten minste een volledige termijn van 4 jaar hebben gehad welke permanent ambtshalve lid van de Raad zijn tot de leeftijd van 60 jaar, en "officieren" in functie die wanneer hun voorziene termijn als Raadslid verloopt in functie blijven tot het einde van hun termijn als 'officier'.
Verkiezing van de leden van de Raad gebeurt met een absolute meerderheid van de aanwezige “standaard” leden op de Algemene Vergadering. Kandidaturen voor de verkiezing van de Raad moeten schriftelijk worden ingediend (bij brief of e-mail) aan de President en de Secretaris van de BSTH tenminste 2 maanden voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. De BSTH Raad kan uitzonderingen op deze termijn toelaten. Verkiesbaar zijn “standaard” leden van de BSTH die in regel zijn met hun lidmaatschapsgeld van de vereniging voor ten minste drie van de laatste 5 jaar, en die voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in artikel 12 voor de verschillende categorieën van zetels, afhankelijk van welke zetel verkiesbaar is op dat ogenblik. De beoordeling van de verkiesbaarheid van een kandidaat wordt gedaan door de "officieren" van de BSTH en in geval van een negatieve beoordeling moet dit bevestigd worden door de Raad met een meerderheid van stemmen. Niet in aanmerking komende kandidaten worden schriftelijk (per brief of e-mail) in kennis gesteld van deze beslissing door de Secretaris binnen twee weken na de kandidatuurstelling. Er is geen beroepsprocedure mogelijk. Als een Raadszetel voortijdig vrijkomt, wordt deze zetel geopend voor verkiezing op de eerstvolgende jaarlijkse Algemene Vergadering van de vereniging.
De BSTH Raad kan leden van de Raad opschorten wegens ongepast gedrag, verwaarlozing van plichten, criminele activiteiten, en andere redenen, met een absolute meerderheid van stemmen van de volledige Raad, en het lid voordragen voor ontslag aan de Algemene Vergadering.


Artikel 14
Ten allen tijde moet de BSTH Raad ervoor zorgen dat de drie belangrijke gebieden binnen hemostase en trombose zijn vertegenwoordigd binnen de BSTH Raad: klinische zorg, ziekenhuislaboratoria, en fundamenteel onderzoek. Als dit niet het geval is dient de Raad een vertegenwoordiger van de ontbrekende discipline te benoemen met volledig stemrecht voor de duur van 1 jaar, indien een geschikte kandidaat kan worden gevonden.
De Raad is vrij om extra "niet-stemgerechtigde" leden te benoemen in de Raad als er de noodzaak is voor extra competenties in de Raad of in het kader van de samenwerking met andere verenigingen of andere instanties. Deze "niet-stemgerechtigde" leden van de Raad kunnen worden benoemd voor de duur van 1 jaar per keer. Zij hebben geen stemrecht in de Raad en worden als zodanig niet meegeteld voor het quorum of de vereiste meerderheid voor de stemmingen. Ze kunnen ook geen mandaten uitoefenen als "officieren" van de vereniging.


Artikel 15.
De BSTH Raad moet minstens 3 keer per jaar bijeen komen en wordt voorgezeten door de President of de Vice-President als zijn vervanger. De eerste vergadering van de Raad in de loop van het jaar dient plaats te vinden binnen drie maanden na de jaarlijkse algemene vergadering.
De notulen van vergaderingen van de Raad worden opgesteld en gearchiveerd door de secretaris. Beraadslagingen van de Raad zijn vertrouwelijk, maar de leden van de vereniging kunnen inzage in de goedgekeurde notulen van de Raad verzoeken aan de Secretaris. Het is aan de Raad om te beslissen of (gedeeltelijke) toegang tot de notulen wordt verleend.
De vergaderingen van de Raad worden schriftelijk door de President aangekondigd (per brief of e-mail), tenminste 15 dagen voor de geplande datum van de vergadering van de Raad. Deze schriftelijke uitnodiging moet de datum, tijd, locatie en agenda bevatten van de vergadering. De agenda is niet limitatief en alle leden van de Raad kunnen onderwerpen ter tafel te brengen.
Het quorum voor beslissingen bestaat uit de helft + 1 stemgerechtigde leden van de volledige Raad in aanwezigheid van twee "officieren", waarvan één de President of Vice-president moet zijn. De beslissingen worden genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden, tenzij anders vermeld in de statuten. In geval van een ex aequo stemming heeft de President de beslissende stem. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. In bijzondere omstandigheden kan de President een stemming per email organiseren.
Een extra zitting van de Raad kan worden aangevraagd door alle leden van de Raad en zijn verplicht als er drie leden van de Raad schriftelijk (per brief of e-mail) een formeel verzoek doen aan de voorzitter en de secretaris.


Artikel 16.
De Raad kiest de Vice-president, Penningmeester en secretaris van de BSTH vanuit haar eigen leden met een absolute meerderheid van de aanwezige leden. De Raad kan een verdere verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de eigen leden bepalen.
De BSTH Raad kan de "officieren" van de vereniging (met uitzondering van de voorzitter) ontheffen van hun positie met een absolute meerderheid van stemmen van de volledige Raad (dwz de helft plus één van de volledig samengesteld Raad), en ze vervangen wanneer de Raad de "officier" ongeschikt voor zijn of haar positie acht.


Artikel 17.
De Algemene Vergadering van de BSTH is het wetgevende orgaan van de vereniging en bestaat uit alle “gewone” BSTH leden die hun lidgeld betaald hebben voor dat jaar. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de President van de vereniging of in zijn/haar afwezigheid door de Vice-president. Alle vergaderingen worden genotuleerd door de Secretaris of diens plaatsvervanger.
De Algemene Vergadering van de BSTH heeft de volgende unieke bevoegdheden: Wijzigingen in de statuten van de maatschappij Verkiezing van de President en de leden van de Bestuurraad van de vereniging Ontslag van de leden van de Bestuurraad van de vereniging Vastleggen van een salaris of financiële vergoeding voor de "officieren" van de vereniging indien van toepassing. Goedkeuring en formalisering van de budgetten en de financiële verantwoording van de BSTH Financiële kwijting van de leden van de BSTH Raad Ontbinding van de vereniging Wijzigingen in juridische of financiële status van de vereniging Wijzigingen in de officiële zetel van de vereniging Wijzigingen in het officiële logo van de vereniging


Artikel 18.
De Algemene Vergadering is verplicht om één maal per jaar de financiële positie, begrotingen en rekeningen van de BSTH te beoordelen, goed te keuren en te formaliseren. Dit wordt gedaan op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de President van de BSTH schriftelijk (per brief of e-mail), gestuurd tenminste 15 dagen voor de geplande datum van de vergadering van de Algemene Vergadering. Deze uitnodiging moet de datum, tijd, locatie en agenda bevatten van de Algemene Vergadering. De jaarvergadering valt samen met de jaarlijkse BSTH wetenschappelijke bijeenkomst.
Buitengewone vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen bijeengeroepen worden op elk gewenst moment met een meerderheid van stemmen van de Raad, en de leden worden uitgenodigd door de President of Secretaris van de BSTH in naam van de Raad, schriftelijk per brief of e-mail, tenminste 15 dagen voor de geplande datum van de vergadering van de Algemene Vergadering. Deze schriftelijke uitnodiging moet de datum, tijd, locatie en agenda van de Algemene Vergadering bevatten.
Een buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering kan ook worden opgeroepen op initiatief van 15 leden van de BSTH in een officieel collectief schriftelijk verzoek aan de Raad, aan de President en de Secretaris van de BSTH. Dit verzoek moet de problemen bevatten die moeten worden besproken door deze buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering, welke dient plaats te vinden binnen 42 dagen na kennisgeving aan de Raad. De Secretaris van de BSTH is verplicht om de administratieve regeling voor deze vergadering schriftelijk per brief of e-mail, tenminste 15 dagen voorafgaandelijk aan de geplande datum van de vergadering van de Algemene Vergadering aan alle leden te sturen. Deze schriftelijke uitnodiging moet de datum, tijd, locatie en agenda van de Algemene Vergadering bevatten, welke minstens de punten dient te bevatten die de leden in het oorspronkelijke vergaderverzoek aanbrachten.
De Algemene Vergadering kan enkel onderwerpen bespreken die op de aangekondigde agenda voor de vergadering staan. Het is niet toegestaan om onderwerpen toe te voegen aan de agenda nadat de uitnodigingen zijn verzonden.
Het quorum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld op de helft + 1 van de volledige BSTH Raad in de aanwezigheid van twee "officieren" waaronder de President of Vice-president. Beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen met een absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. In geval van een stemming in evenwicht heeft de President de beslissende stem. Stemgerechtigde leden moeten persoonlijk aanwezig om te stemmen; er is geen mogelijkheid om bij volmacht te stemmen op de Algemene Vergadering.
Tenzij waar ze door de statuten van de vereniging worden vastgelegd worden de procedures en werking van de Algemene Vergadering gedefinieerd door de BSTH Raad. Notulen van de Algemene Vergadering worden opgesteld en bijgehouden door de Secretaris. Alle leden van de vereniging kunnen toegang vragen tot de goedgekeurde notulen van de Algemene Vergadering door het maken van een verzoek aan de Secretaris.
De vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn open voor leden alleen maar kan worden geopend om een breder publiek bij besluit van de Raad.
In bijzondere omstandigheden kan de President na goedkeuring door de Raad van Bestuur en met behoud van alle andere bepalingen een stemming per email organiseren. Deze stemming heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een formele plenaire zitting van de Algemene Vergadering.


Artikel 19.
De Algemene Vergadering is verantwoordelijk voor de verkiezing van de BSTH President en de leden van de BSTH Raad.
• De verkiezingsprocedure wordt voorgezeten door de President of bij afwezigheid de Vice-president.
• Eerst worden de leden van de BSTH Raad zetel per zetel verkozen, waarbij iedere kandidaat op individuele basis wordt beoordeeld door de stemgerechtigde leden. Om gekozen te worden dient een kandidaat een absolute meerderheid van de stemgerechtigde leden achter zich te krijgen ten gunste van het lidmaatschap van de Raad. Als er meerdere kandidaten voor dezelfde zetel een absolute meerderheid behalen, wordt de kandidaat met het hoogste aantal stemmen verkozen.
• Nadat de samenstelling van de BSTH Raad is vastgesteld, kan de verkiezing van de President plaatsvinden. De kandidaten voor het Presidentschap te stellen hun plannen voor hun presidentschap voor waarna de kandidaten worden gerangschikt in volgorde van voorkeur door de stemgerechtigde leden bij geheime stemming. De kandidaat met meer dan 50% van de eerste voorkeurstemmen wordt verkozen. Indien geen enkele kandidaat meer dan 50% van de eerste voorkeurstemmen verkrijgt, wordt de kandidaat met het laagste aantal stemmen verwijderd en worden zijn/haar tweede voorkeurstemmen herverdeeld tussen de overblijvende kandidaten. Deze procedure wordt herhaald tot een kandidaat meer dan 50% van de stemmen heeft.


Artikel 20.
De "officieren" van de BSTH zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging onder voorzitterschap van de President.
De "officieren" van de BSTH zijn (in hiërarchische volgorde): de President, de Vice-President, de Penningmeester, en de Secretaris.
De mandaten van de "officieren" van de BSTH lopen gelijktijdig met die van de President met een maximum van 4 jaar per mandaat. Wanneer een mandaat van een "officier" van de vereniging vroegtijdig vrij komt, wordt een vervanger gekozen door de Raad voor de rest van dat mandaat. Houderschap van een positie van "officier" van de BSTH is beperkt tot twee opeenvolgende mandaten, hetzij in dezelfde, hetzij in verschillende functies. Na een onderbreking van ten minste 4 jaar is een persoon weer verkiesbaar als een "officier" van de vereniging.
Kandidaturen voor de functie van een "officier", met inbegrip van de President, kunnen worden gesteld ongeacht het aantal jaar dat een persoon nog in de Raad mag zetelen; dit wil zeggen dat ze in aanmerking komen voor een volledige termijn als “officier” zelfs als dit een overschrijding betekent van hun normale termijn limiet in de Raad . Hun bezetting van de zetel in de BSTH Raad wordt automatisch verlengd tot het einde van hun mandaat als "officier".
De "officieren" van de BSTH kunnen worden verwijderd uit hun positie door de BSTH Raad op basis van ongepast gedrag, verwaarlozing van hun plichten, of criminele activiteiten, met een absolute meerderheid van stemmen. Dit is niet van toepassing op de President, die wordt gekozen door de Algemene Vergadering en alleen kan worden verwijderd door de Algemene Vergadering.


Artikel 21.
De President wordt gekozen door de leden van de BSTH in de jaarlijkse Algemene Vergadering voor een termijn van 4 jaar volgens de procedure vastgelegd in Artikel 19. Deze termijn begint op 1 januari 1, volgend op de zitting van de Algemene Vergadering en eindigt op 31 december, 4 jaar later. Het Presidentschap is beperkt tot twee ambtstermijnen. Als de President voortijdig zijn ambt verlaat, neemt de Vice-president de positie van President over voor de rest van de 4-jarige termijn.
De President dient zijn/haar voornaamste beroepsactiviteit te hebben in één van de 7 "volledige" universiteiten of universitaire ziekenhuisclusters, en dient een titel van MD / MSc en een PhD te hebben, en houder zijn van een gekozen zetel in de Raad.
De President is primair verantwoordelijk voor het uittekenen van de strategie van de BSTH om de doelstellingen en ambities van de vereniging te realiseren zoals voorgesteld in Artikel 4, in samenwerking met de BSTH Raad.
De President is primair verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de BSTH naar derden toe, en wordt hiertoe bijgestaan door de “officieren” van de vereniging.
De President brengt jaarlijks verslag uit aan de jaarlijkse Algemene Vergadering waarin de huidige status, plannen en prestaties van de BSTH Raad en de BSTH als vereniging worden uiteengezet. Deze rapporten worden gearchiveerd door de secretaris.
Voormalig presidenten die een volledig mandaat van 4 jaar hebben volbracht ,blijven lid van de BSTH Raad als stemgerechtigde leden tot de leeftijd van 60 jaar. Voormalig Presidenten komen niet in aanmerking voor een mandaat als "officier" van de BSTH.


Artikel 22.
De Vice-President wordt verkozen door de BSTH Raad met een absolute meerderheid van stemmen uit de eigen leden van de Raad voor een termijn van 4 jaar. De Vice-President vervangt de President als deze niet in staat is om zijn verplichtingen jegens de vereniging te vervullen, en neemt het Presidentschap over voor de rest van het mandaat, indien de President zijn/haar mandaat vroegtijdig neerlegt.
De Vice-President is verantwoordelijk voor lidmaatschapsaangelegenheden en voor de relatie tussen de BSTH Raad en de leden van de vereniging.


Artikel 23.
De Penningmeester wordt gekozen door de BSTH Raad van binnen de eigen leden voor een termijn van 4 jaar, en dit met een absolute meerderheid.
De verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn:
• Het beheer van de financiële rekeningen van de vereniging
• het ontvangen van een schenking of het doen van betalingen in naam van de vereniging
• het management van de financiële en fiscale zaken van de BSTH in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en regels voor non-profit verenigingen en alle andere van toepassing zijnde wetten en regels
• de indiening van de jaarlijkse belastingaangiften en financiële verslagen naar de autoriteiten toe
• de presentatie van een jaarlijks financieel verslag van de aan de jaarlijkse Algemene Vergadering
De penningmeester dient een financieel verslag voor te leggen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Dit financieel verslag moet worden aanvaard door een meerderheid van stemmen in de Algemene Vergadering, die daardoor financiële kwijting geeft aan de Raad.


Artikel 24.
De secretaris van de BSTH wordt gekozen door de Raad van binnen de eigen leden voor een termijn van 4 jaar, en dit met een absolute meerderheid.
De verantwoordelijkheden van de secretaris zijn:
• de administratieve organisatie van de samenleving
• het bijhouden van de algemene administratie en archieven van de BSTH
• het opstellen van de notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, de BSTH Raad en de Algemene Vergadering, en deze onmiddellijk beschikbaar houden voor de deelnemers van deze vergaderingen, en de archivering van deze notulen op ordelijke wijze
• het beheer van het lidmaatschapsregister
• het bijhouden van het aantal jaren dat de "Officieren" en de leden van de BSTH Raad hun mandaten uitoefenen, het hiervan informeren van de "Officieren" en de BSTH Raad, en het maken van de nodige administratieve regelingen voor de verkiezingen voor deze posities en mandaten


Hoofdstuk 4. Wijzigingen in de statuten en ontbinding van de maatschappij.


Artikel 25.
Wijzigingen in de statuten van de vereniging en de ontbinding van de vereniging zijn unieke bevoegdheden van de Algemene Vergadering, en dit op instigatie van de BSTH Raad.
De Algemene Vergadering kan enkel stemmen om de statuten van de vereniging te wijzigen op basis van een gedetailleerde voorstel van de BSTH Raad. De Algemene Vergadering kan geen wijzigingen aanbrengen aan de teksten voorgelegd door de BSTH Raad. Wijzigingen in de statuten moeten worden aangenomen met een meerderheid van tweederde van de aanwezige leden.
De Algemene Vergadering kan beslissen om de BSTH als vereniging te ontbinden op initiatief van de BSTH Raad, omdat ze vindt dat de vereniging niet meer voldoet aan de doelstellingen die werden gesteld in de statuten. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden.
De ontbinding van de vereniging betekent tevens de financiële vereffening van de vereniging waarvoor de Algemene Vergadering de benoeming dient te doen van de vereffenaars en het definiëren van hun taken en hun mogelijke renumeratie. De Algemene Vergadering zal tevens beslissen over de begunstigden van eventiele positieve financiële activa die overblijven nadat de financiële liquidatie is afgesloten, en dit in lijn met de doelstellingen en ambities van de vereniging.


Hoofdstuk 5. Financiële aangelegenheden.


Artikel 26.
De BSTH is een vereniging zonder winstoogmerk met de verantwoordelijkheid om financieel gezond te blijven. De BSTH Raad is direct verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de vereniging, en de dagelijkse financiële administratie is gedelegeerd aan de Penningmeester. De totale financiële evenwicht van de vereniging, met inbegrip van liquide middelen en activa, dient in principe ten allen tijde positief te blijven. Een kortdurende schuld in op de lopende bankrekeningen kan worden getolereerd wanneer verwachte inkomsten zijn vertraagd.
De BSTH Raad kan de Algemene Vergadering verzoeken voor een pre-akkoord voor een toekomstige tekort voor specifieke doeleinden op basis van een gedetailleerd financiëel voorstel met een duidelijk plan en tijdschema voor de terugkeer naar een positieve financiële positie. De financiële eindverantwoordelijkheid in deze situatie ligt bij de Algemene Vergadering en de leden van de vereniging.
Een tekort van meer dan 10.000 euro in het Jaarlijks Financieel Verslag, dat niet vooraf werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering betekent de automatische schorsing van de gehele BSTH Raad en de noodzaak voor de Algemene Vergadering om de zittende Raadsleden te herbevestigen of te vervangen. De zittende "officieren" van de BSTH worden automatisch ontzet uit hun mandaten als "officier" van de vereniging en zijn onverkiesbaar voor dergelijke functie voor de volgende 10 jaar, en nieuwe "officieren" moeten worden benoemd of gekozen in regel met de statuten.


Artikel 27.
De BSTH organiseert een jaarlijkse wetenschappelijke vergadering (BSTH Jaarvergadering) waarvan de modaliteiten worden bepaald door de BSTH Raad. Het organiserend comité is verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van deze jaarlijkse bijeenkomst en moet volledige transparantie te geven aan de BSTH Raad in de persoon van de Penningmeester.


Artikel 28.
De financiële eindverantwoordelijkheid ligt bij de Algemene Vergadering die financiële kwijting geeft aan de BSTH Raad door de aanvaarding van het Jaarlijks Financieel Verslag met meerderheid van stemmen. In het geval van financieel wanbeheer waarvoor de Raad verantwoordelijk wordt gehouden kan de Algemene Vergadering financiële kwijting aan de Raad weigeren.


Hoofdstuk 6. Overgangsregelingen


Artikel 29.
De overgang van de huidige verdeling van de zetels in het BSTH bestuur (nu BSTH Raad genoemd te worden) aan de nieuwe Raadsstructuur zal geleidelijk gebeuren. De huidige verdeling van de zetels zal geleidelijk aan verdwijnen en worden vervangen door de nieuwe verdeling van de zetels.
In het bijzonder zullen de op dit moment bestaande beperkingen op de ambtstermijnen van de Raadszetels worden gerespecteerd voor die raadsleden die in hun 2e of 3e termijn als bestuurslid zijn; dit houdt in dat leden van de Raad in hun 2e termijn in aanmerking kunnen komen voor een 3e termijn, terwijl leden van de Raad die in hun 3e termijn zijn hun huidige termijn kunnen beëindigen en nadien niet in aanmerking komen om voor de Raad verkiesbaar te zijn gedurende de daaropvolgende 4 jaar in lijn met de nieuwe beperkingen. Leden van de Raad in hun 1e termijn zullen zich moeten houden aan de nieuwe regels en worden beperkt tot twee achtereenvolgende termijnen in de Raad, waarna een periode van onverkiesbaarheid gedurende 4 jaar volgt.
Waar er momenteel twee zetels bezet worden door eenzelfde universiteit zal deze situatie blijven bestaan tot dat de lopende termijn van één van de zetelhouders beëindigd wordt, waarna er nog slechts 1 "universitaire" zetel zal overblijven voor die universiteit, zoals uiteindelijk voor alle universiteiten zal gelden. Waar er momenteel slechts één enkele zetel wordt bezet door een universiteit zal de tweede, momenteel theoretisch beschikbare, maar niet ingenomen zetel niet langer bestaan.
Alle voorgaande Presidenten die hun mandaat als president gedurende 4 jaar of langer hebben uitgeoefend voorafgaand aan de goedkeuring van de nieuwe statuten zullen het recht hebben om een stemgerechtigd lid van de Raad zijn tot de leeftijd van 60 jaar. Wanneer deze voormalige Presidenten momenteel lid van de Raad zijn op basis van een “universitaire” zetel stoelen, zal die zetel worden geschrapt als het de tweede ingenomen zetel van een universiteit betreft, of in aanmerking komen voor verkiezing als het de enige zetel bezet was die door de betreffende universiteit werd bezet.


Artikel 30.
Tijdens de overgangsperiode zullen de huidige “officieren” van de vereniging in functie blijven voor de duur van het mandaat van de huidige President, zonder de noodzaak voor een nieuwe verkiezingsprocedure.
De huidige President kan zijn huidige mandaat uitdoen zonder de noodzaak te worden verkozen door de Algemene Vergadering, en kan kandidaat zijn voor een 2e termijn van 4 jaar, ongeacht het aantal termijnen dat hij reeds in het bestuur zit. De verkiezing voor een volgende Presidentsmandaat zal gebeuren op basis van de bepalingen van de nieuwe statuten.
De andere in functie zijnde "officieren" kunnen hun huidige termijn afmaken zonder te worden gekozen door de BSTH Raad, en kunnen kandidaat zijn voor een 2e mandaat van 4 jaar indien ze op dit ogenblik in hun 1e of 2e mandaat als raad bestuurslid zijn.


Artikel 31.
De veranderingen vervat in de nieuwe statuten zullen worden geactiveerd onmiddellijk volgend op de publicatie van de nieuwe statuten in Het "Belgisch Staatsblad / Moniteur Belge".


Hoofdstuk 7. Wettelijke bepalingen.


Artikel 32.
Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de V.Z.W.– wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk.

Statuts BSTH

Chapitre 1: Généralités


Article 1.
Après approbation par le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale de l'association dénommée "Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis” en conformité avec les procédures définis dans les statuts originaux de 1993, comme modifiés en 2006, les statuts nouveaux de l’association sont ici déposés. Les modifications remplacent les lois existantes.


Article 2.
L’association adopte pour dénomination "Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis ". Elle peut également faire usage de la denomination abrégée "BSTH". Le nom et l’abréviation officielle sont interchangeables et de valeur égale.
L’association nommée "Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis " etait constituée en 1993 pour une durée indéterminée.L’association nommée " Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis " est une organisation sans but lucratif dont le siège social est établi à Herestraat 49, bus 911, 3000 Leuven, c/o Centre de biologie moléculaire et vasculaire, dans l’arrondissement judiciaire de Louvain.


Article 3.
Tous les documents émanant de l’association, notamment (mais pas exclusivement) les procès-verbaux des réunions, les annonces, les factures, les invitations, les subventions/bourses doivent mentionner la dénomination de l’association et le logo de l’association. La version néerlandaise (Belgische Vereniging voor Trombose en Hemostase) et la version française (Société Belge de Thrombose et d’ Hémostase) du nom peuvent être utilisées comme sous-titre, sous le nom et logo officiels.
Le logo officiel de l'association est déterminée par l'Assemblée Générale sur nomination du Conseil.


Article 4.
Les missions de l'association sont définies comme suit:
"Réunir la communauté belge de la thrombose et de l'hémostase afin de la représenter d’une façon plus efficace au monde extérieur et de promouvoir l’amélioration des soins cliniques, de l'éducation et de la recherche scientifique sur la thrombose et l'hémostase."
Les principaux objectifs et buts du BSTH sont définis comme suit:

• Offrir une expertise de thrombose et d'hémostase pour la communauté médicale, les hôpitaux et d'autres sociétés médicales.
• Devenir le principal interlocuteur dans le domaine de la thrombose et de l'hémostase auprès des gouvernements belges fédérales et régionales.
• Promouvoir la recherche dans le domaine de la thrombose et de l'hémostase en étant un partenaire actif, un parrain prestigieux (à la manière d'un label de qualité), et si possible un soutien financier pour la communauté de recherche.
• Encourager les jeunes scientifiques et cliniciens dans le domaine de la thrombose et de l'hémostase grâce à des bourses de voyage et de subventions d'éducation.
• Développer un partenariat important avec l'industrie pharmaceutique et créer un forum pour les contacts entre les entreprises pharmaceutiques et la communauté de thrombose et d'hémostase.
• Organiser des activités scientifiques et pédagogiques afin de continuer à soutenir le traitement des maladies de thrombose en d’hémostase, l'éducation et la recherche en Belgique.

Les activités du BSTH sont définies comme suit (liste non exhaustive):
• Mettre sur pied l'organisation annuelle d'une réunion scientifique prestigieuse dans le domaine de la thrombose et l'hémostase.
• Organiser des activités éducatives dans le domaine de la thrombose et l'hémostase.
•Etablir et maintenir des bases de données ou des registres pertinents dans le domaine de de la thrombose et l'hémostase.
• Développer et soutenir la recherche clinique, translationnelle et fondamentale dans le domaine de de la thrombose et l'hémostase.
• Développer des programmes de formation dans le domaine de la thrombose et de l'hémostase et la participation active dans des initiatives de formation déjà existantes.
• Rédiger des recommandations dans le domaine de la thrombose et de l'hémostase.
• Financer des bourses de voyage et des subventions éducatives pour des scientifiques ou cliniques qui travaillent dans le domaine de la thrombose et l'hémostase.
• Développer et maintenir un site internet comme source d'information, à la fois pratique et scientifique, pour les membres de l’association et pour d’autres parties intéressées et comme outil de recherche pour la communauté de la thrombose et l'hémostase.
• Établir des collaborations nationales et internationales dans le domaine de la thrombose et l'hémostase.


Chapitre 2: Membres


Article 5.
Toutes les personnes intéressées en thrombose et hémostase et qui travaillent dans ce domaine en Belgique peuvent devenir membre du BSTH. Ceci s'applique aux soins de santé et la recherche.
L'adhésion est obtenue en payant une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil d'administration de l'association.
Un registre des membres est tenu au siège social de l’association sous la responsabilité du Secrétaire de l'association et est soumis aux formalités du respect de la vie privée requises par la loi.
Seuls les membres payants peuvent jouer un rôle officiel dans l'organisation de l'association.


Article 6.
Les membres du BSTH sont divisés dans les catégories suivantes:

• Membres standards: des membres individuels travaillant dans le domaine de la thrombose et l'hémostase au sein des soins de santé publique ou au sein de la recherche financée par l’Etat. Ces membres ont droit de vote à l'Assemblée Générale et sont candidats à des postes de direction au sein de l'association.
• Membres associés: des membres individuels qui sont intéressés dans la thrombose et l'hémostase, mais qui travaillent en dehors des soins de la santé publique ou la recherche financée par l’Etat. Ces membres n’ont pas le droit de voter à l'Assemblée Générale et ne peuvent pas être candidats aux postes de direction au sein de l'association.
• Membres corporatifs: des compagnies pharmaceutiques qui exercent des activités en rapport avec la thrombose et l'hémostase. Ils n'ont pas le droit de voter à l'Assemblée Générale ou de prendre des rôles officiels au sein de l’association.


Article 7.
Seuls les membres du BSTH qui sont membres depuis plus d’un an, et qui ont payé leur cotisation peuvent bénéficier d'un soutien financier de l'association, sous quelque forme (par exemple des bourses de voyage, subventions éducatives, financement de la recherche,. ..). Les membres corporatifs ne peuvent jamais prétendre à une aide financière.


Article 8.
La cotisation annuelle est fixée par le Conseil du BSTH à la majorité des votes. Le montant de la cotisation peut être différent pour chaque catégorie de membres.
Les avantages de l'adhésion sont déterminés par le Conseil du BSTH à la majorité des votes, et inclus dans les règlements intérieurs de l'association.

Chapitre 3: Les administrateurs et organes du BSTH


Article 9.
Les organes officielles du BSTH sont le Comité Exécutif, le Conseil du BSTH, et l'Assemblée Générale du BSTH.


Article 10.
Le Comité Exécutif se compose des 4 administrateurs de l’association: le Président, le Vice-président, le Trésorier et le Secrétaire, et est présidé par le Président.
Le Comité Exécutif est responsable de la gestion journalière de l'association et peut prendre des décisions opératoires sans consultation avec le Conseil du BSTH. En l’absence d'un accord majoritaire entre les administrateurs la question est soumise au Conseil du BSTH pour décision. Les décisions ayant un impact important sur l'association doivent être soumises à l'ensemble du Conseil du BSTH. Les décisions du Comité Exécutif peuvent être annulées par le Conseil du BSTH à la majorité absolue de tous les membres du Conseil.


Article 11.
Le Conseil du BSTH est l’autorité exécutive principal de l'association et a les pouvoirs les plus étendus au sein de l'association pour assurer les buts et les aspirations de la société comme prévu par l'article 4. Le Conseil du BSTH détient tous les pouvoirs résiduels au sein de l’association ; sont seules exclues de sa compétence, les attributions réservées à l’Assemblée Générale par la loi belge ou les présents statuts. C'est le Conseil du BSTH, en la personne de ses administrateurs, qui représente l'association à l’égard des tiers ainsi qu’en Justice, tant en demandant qu’en défendant.
Le Conseil du BSTH peut mettre en place des sous-comités traitant de questions spécifiques, et il nomme les présidents et les membres de ces sous-comités parmi les membres BSTH.
Le Conseil a le pouvoir d’établir des règlements internes pour compléter et préciser les statuts, tant qu'ils ne contreviennent pas aux statuts présents. Ce règlement intérieur est publié sur le site de l'association.
Le Conseil du BSTH est présidé par le Président du BSTH.


Article 12.
Le Conseil du BSTH a la composition suivante des membres votants:

• 7 membres représentants les 7 universités+ pôles hospitalo-universitaires belges « complètes » (Katholieke Universiteit Leuven, Université Catholique de Louvain, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Bussel, Université de Liège, Université Libre de Bruxelles) avec un diplôme de MD, MSc (y compris les pharmaciens biologistes cliniques) ou un PhD, avec 1 siège par université, élus par l'Assemblée Générale pour un terme de quatre ans. Ces membres ne peuvent que représenter des universités / pôles hospitalo-universitaires « complètes » où ils ont leur activité professionnelle principale.
• 2 membres "non universitaires" (un néerlandophone, un francophone) avec un degré de MD, MSc ou PhD ou équivalent, élus par l'Assemblée Générale pour un terme de quatre ans. Ces membres ont leur activité professionnelle principale en dehors des 7 universités / pôles hospitalo-universitaires »complètes ». L’attribution de la langue se fait sur base de la langue dans laquelle ils exercent leur 'activité professionnelle principale. En cas de litige sur l'attribution de la langue , la décision du Conseil du BSTH est finale.
• 4 sièges "ouverts", deux néerlandophones, deux francophones, ouvert à tous les membres indépendant du statut universitaire ou du diplôme, élus par l'Assemblée Générale pour un terme de quatre ans. L’attribution de la langue se fait sur base de la langue dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale. En cas de litige sur l'attribution de la langue, la décision du Conseil du BSTH est finale.
• Les anciens présidents qui ont servi au moins un mandat complet de quatre ans sont ex-officio membres du Conseil du BSTH jusqu’à l'âge de 60 ans.


Article 13.
Les membres du Conseil du BSTH sont élus par l'Assemblée Générale annuelle pour un terme de quatre ans qui commence le premier janvier à la suite de la session de l'Assemblée Générale et se termine le 31 décembre, quatre ans plus tard. Le terme est renouvelable une fois. Au terme de leur second mandat consécutif, les membres ne sont plus éligibles qu’après une période de 4 ans. Une exception à cette limitation sont les anciens présidents, qui ont servi au moins un mandat complet de quatre ans et qui sont des membres permanents ex-officio du Conseil jusqu'à l'âge de 60 ans ; et les administrateurs en fonction, qui demeurent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat même quand leur terme prévu de membre du Conseil expire.
L’élection des membres du Conseil est faite à la majorité absolue des membres standards à l'Assemblée Générale annuelle. Les candidats pour le Conseil du BSTH doivent être présentés par écrit (par lettre ou e-mail) au Président et au Secrétaire du BSTH au moins 2 mois avant la réunion annuelle de l'Assemblée Générale. Le Conseil BSTH peut admettre une exception à cette période. Sont éligibles les membres standards du BSTH qui sont en ligne avec leurs cotisations de l’association pour au moins trois des cinq dernières années, et qui remplissent les conditions définies dans l’article 12 pour les différentes catégories de sièges, en fonction de quel siège est "libre" à ce moment. L'évaluation de l'éligibilité d'un candidat est faite par les administrateurs du BSTH et en cas d'évaluation négative ceci doit être confirmé par le Conseil à la majorité des voix. Les candidats jugés inéligibles sont informés de cette décision par écrit (lettre ou e-mail) par le Secrétaire dans les deux semaines suivant la candidature. Il n'y a pas de procédure d'appel possible. Si un siège au Conseil devient vacant prématurément, ce siège est ouvert pour élection à la prochaine Assemblée Générale annuelle.
Le Conseil peut suspendre des membres du Conseil du BSTH en raison de mauvaise conduite, de négligence des devoirs, d’activité criminelle, et d'autres raisons, par un vote à la majorité absolue de l'ensemble du Conseil, et nommer ces membres pour démission à l'Assemblée Générale.


Article 14.
A tout moment, le Conseil du BSTH doit veiller à ce que les trois domaines importants de la thrombose et l'hémostase sont représentés au sein du Conseil du BSTH: les soins cliniques, les laboratoires hospitaliers, et la recherche fondamentale. Si ce n'est pas le cas, le Conseil désignera un représentant de la discipline manquante avec plein droit de vote pour une durée d’un an, si un bon candidat peut être trouvé.
Le Conseil est libre de nommer d'autres membres non-votants au Conseil, s’il ressent le besoin de compétences supplémentaires au sein du Conseil ou dans le cadre de la coopération avec d'autres associations ou d'autres organismes. Ces membres "non-votants" du Conseil peuvent être nommés pour la durée d'un an à la fois. Ils n'ont pas le droit de vote dans le Conseil et en tant que tels ne sont pas comptés pour le quorum ou la majorité requise des suffrages. Ils ne peuvent pas exercer les mandats d’administrateurs de l’association.


Article 15.
Le Conseil BSTH est tenu de se réunir au moins 3 fois par an. Le Conseil est présidé par le président ou le vice-président en absence du président. La première réunion du Conseil au cours de l'année doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la réunion annuelle de l'Assemblée Générale.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont consignés et archivés par le Secrétaire. Les délibérations du Conseil sont confidentielles, mais les membres de l'association peuvent demander de consulter les procès-verbaux approuvés du Conseil en faisant cette requête au Secrétaire. Il appartient au Conseil de décider si accès (partiel) aux procès-verbaux est accordé.
Le Conseil se réunit sur convocation de son Président. Il est convoqué par écrit (lettre ou e-mail), au moins 15 jours avant sa date. La convocation contient l’indication de la date, de l’heure et du lieu du Conseil, ainsi que son ordre du jour. L’ordre du jour n'est pas limitatif et tous les membres du Conseil peuvent soumettre des points additionnels à l’agenda.
Le quorum pour les décisions se compose de la moitié plus 1 des membres votants de l'ensemble du Conseil, en présence de deux administrateurs, dont un des deux est le Président ou le Vice-Président. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et votants, sauf indication contraire par les statuts. En cas de partage égale des voix, la voix du Président est prépondérante. Le vote par procuration n'est pas possible. Dans des circonstances particulières, le Président est authorisé d'organiser un vote par email.
Une réunion supplémentaire du Conseil peut être demandée par tous les membres du Conseil et elle est obligatoire lorsque trois membres du Conseil font une demande formelle par écrit (lettre ou email) au Président et au Secrétaire.


Article 16.
Le Conseil élit le Vice-Président, Trésorier et Secrétaire du BSTH parmi ses membres à la majorité absolue des membres présents. Le Conseil peut déterminer une nouvelle division des responsabilités au sein de ses propres membres.
Le Conseil du BSTH peut destituer les administrateurs de l’association (à l'exception du Président) de leur position par un vote à la majorité absolue de l'ensemble du Conseil (c'est à dire la moitié plus 1 du Conseil pleinement constitué), et de les remplacer chaque fois qu’il estime un administrateur inapte à son poste.


Article 17.
L'Assemblée Générale du BSTH est l'organe législatif de l'association et se compose de tous les membres standards du BSTH qui ont payé leur cotisation pour cette année. Elle est présidée par le Président de l'association ou, en son absence, par le Vice-Président. Le Secrétaire ou son adjoint est responsable pour consigner le procès-verbal des réunions.
L'Assemblée Générale du BSTH est exclusivement compétente pour statuer sur:
• la modification des présents statuts de l’association
• l’élection du Président et des membres du Conseil d'administration de l'association
• la révocation des membres du Conseil d'administration de l'association
• la fixation du montant du salaire ou de l’indemnité financière pour les administrateurs de l'association dans le cas où il y en a un
• l’approbation et la formalisation des budgets et des comptes du BSTH
• la décharge financière des membres du Conseil du BSTH
• la dissolution de l'association
• la transformation du statut juridique ou financier de l'association
• les changements dans le siège officiel de l'association
• les changements dans le logo officiel de l'association


Article 18.
Il doit être tenu une Assemblée Générale par an afin d'examiner, d'approuver et de formaliser les budgets et les comptes du BSTH. Cela se fait lors de l'Assemblée Générale annuelle.
L'Assemblée Générale annuelle est convoquée par le Président du BSTH par l’envoi écrit, par lettre ou par e-mail, au moins 15 jours avant la date de l'Assemblée Générale. Cette convocation contient l’indication de la date, de l’heure et du lieu de l’Assemblée Générale, ainsi que son ordre du jour. La réunion annuelle coïncide avec la réunion scientifique annuelle du BSTH.
Des réunions extraordinaires de l'Assemblée Générale peuvent être convoquées à tout moment par un vote majoritaire du Conseil et les membres sont invités par le Président ou le Secrétaire du BSTH au nom du Conseil par l’envoi écrit, par lettre ou par e-mail, au moins 15 jours avant la date de l'Assemblée Générale. Cette convocation contient l’indication de la date, de l’heure et du lieu de l’Assemblée Générale, ainsi que son ordre du jour.
Une réunion extraordinaire de l'Assemblée Générale peut également être convoquée à l'initiative de 15 membres du BSTH dans une demande écrite officielle collective au Conseil, adressée au Président et au Secrétaire du BSTH. Cette demande doit contenir les questions qui seront débattues lors de cette réunion extraordinaire de l'Assemblée Générale qui doit avoir lieu dans les 42 jours à compter de la notification au Conseil. Le secrétaire du BSTH est tenu de faire l'arrangement administratif pour cette réunion et est tenu d’inviter tous les membres par l’envoi écrit, par lettre ou par e-mail, au moins 15 jours avant la date de l'Assemblée Générale. Cette convocation contient l’indication de la date, de l’heure et du lieu de l’Assemblée Générale, ainsi que l’ordre du jour , contenant au minimum les questions contenues dans la demande initiale des membres pour cette réunion.
L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les propositions qui figurent à l'ordre du jour tel que fixé dans la convocation. Il n'est pas permis d'ajouter des sujets à l'ordre du jour après avoir envoyé les invitations.
Le quorum de l'Assemblée Générale se compose de la moitié plus 1 de l'ensemble du Conseil, en présence de deux administrateurs dont un des deux est le Président ou le Vice-Président. Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égale des voix, la voix du Président est prépondérante. Le vote par procuration n'est pas possible. Les membres votants doivent être personnellement présents pour voter.
Les procédures et le fonctionnement de l'Assemblée Générale sont définis par le Conseil sauf ceux déjà définis par les statuts. Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont consignés et archivés par le Secrétaire. Tout membre de l’association peut demander de consulter les procès-verbaux approuvés par l'Assemblée Générale en faisant cette requête au Secrétaire.
Les réunions de l'Assemblée Générale sont ouvertes uniquement aux membres, mais elles peuvent être ouvertes à un plus large public par décision du Conseil.
Dans des circonstances particulières le Président, après approbation par le Conseil d'Administration et conservant toutes les autres dispositions, peut organiser un vote par email. Ce vote a la même valeur juridique qu'une réunion formelle de l'Assemblée générale.


Article 19.
L'Assemblée Générale est responsable de l’élection des membres du Conseil du BSTH.
• Le processus électoral est présidée par le Président ou, en son absence, le Vice-Président.
• Premièrement, les membres du Conseil du BSTH sont élus sur une base de siège par siège, ou chaque candidat est évalué sur base individuelle par les membres votants. Pour être élu dans le Conseil, un candidat doit recueillir la majorité absolue des membres votants. S'il y a plusieurs candidats pour le(s) même(s) siège(s), le candidat ayant obtenu le plus de voix et la majorité absolue, est élu.
• Après la composition du Conseil du BSTH, se déroulera l'élection du président. Les candidats à la présidence doivent exposer leurs plans pour leur présidence après quoi les candidats sont classés par ordre de préférence par les membres votants au scrutin secret. Le candidat ayant obtenu plus de 50% des votes de première préférence est élu. Si aucun candidat n'obtient plus de 50% des votes de première préférence, le candidat ayant obtenu le moins de voix sera éliminé et ses voix de deuxième préférence sont répartis entre les candidats restants. Cette procédure est répétée jusqu'à ce qu'un candidat obtient plus de 50% des voix.


Article 20.
Les administrateurs du BSTH sont conjointement responsables de la gestion journalière de l'association sous la direction du Président.
Les administrateurs du BSTH (dans l'ordre hiérarchique)sont le Président, le Vice-Président, le Trésorier et le Secrétaire.
Les mandats des administrateurs du BSTH courent en même temps que celle du Président avec un maximum de 4 ans par mandat. Chaque fois qu'un mandat d’un administrateur de l’association devient prématurément vacant, un remplaçant est élu par le Conseil pour la durée restant à courir. Le titulaire du poste d’administrateur du BSTH est limité à deux mandats consécutifs, que ce soit dans la même ou dans différentes positions. Le titulaire n’est plus rééligible comme administrateur avant 4 ans après la fin de son mandat.
Les candidatures pour le poste d'un administrateur , y compris le poste du président, peuvent être rendues indépendantes du nombre d'années pendant lesquelles une personne peut encore rester au sein du Conseil, c’est-à-dire qu'ils sont éligibles pour un mandat complet comme administrateur même si cela signifie aller au-delà de leur limite de durée normale au sein du Conseil. L’ occupation de leur siège dans le Conseil du BSTH est automatiquement prolongée jusqu'à la fin de leur mandat comme administrateur.
Le Conseil peut suspendre les administrateurs du BSTH de leurs fonctions en raison de mauvaise conduite, de négligence des devoirs ou d'activité criminelle par un vote à la majorité absolue. Ceci ne s'applique pas au président, qui est élu par l'Assemblée Générale et ne peut être que révoqué par l'Assemblée Générale elle-même.


Article 21.
Le Président du BSTH est élu par les membres du BSTH pendant l'Assemblée Générale annuelle pour un mandat de quatre ans conformément à la procédure définie à l'article 19. Ce terme commence le premier janvier à la suite de l'Assemblée Générale annuelle et se termine le 31 décembre, quatre ans plus tard. La présidence est limitée à deux mandats. Si le Président quitte ses fonctions prématurément, le Vice-président reprend la position du Président pour le reste du mandat de 4 ans.
Le président doit avoir son activité professionnelle principale à une des 7 universités et pôles hospitalo-universitaires « complètes », et un titre de MD/MSc combiné avec un PhD et être membre élu au sein du Conseil.
Le Président est principalement responsable d‘exposer la stratégie du BSTH pour la réalisation des objectifs et les aspirations de l’association telle que présentée dans l'article 4, en coopération avec le Conseil du BSTH.
Le président est principalement responsable de la représentation de la BSTH par rapport aux autres individus et entités, et est assisté dans cette tâche par les «officiers» de l'association.
Chaque année, à l'Assemblée Générale annuelle, le Président remet un rapport détaillant l'état actuel, les plans et les réalisations du Conseil et du BSTH en tant qu’association. Ces rapports sont archivés par le Secrétaire.
Les anciens Présidents qui ont servi un mandat complet de quatre ans, restent membres du Conseil du BSTH comme membres votants jusqu’à l'âge de 60 ans. Les anciens Présidents ne sont pas éligibles pour un mandat comme administrateur du BSTH.


Article 22.
Le Vice-Président est élu par le Conseil du BSTH parmi ses propres membres à la majorité absolue pour un mandat de quatre ans. Le Vice-Président remplace le Président si ce dernier est empêché, et il prend la présidence pour le restant du mandat, si le Président termine son mandat prématurément.
Le Vice-Président est responsable pour les questions de membre et pour les relations entre le Conseil du BSTH et les membres de l'association.


Article 23.
Le Trésorier est élu par le Conseil du BSTH à la majorité absolue au sein de ses propres membres pour un mandat de quatre ans.
Les responsabilités du trésorier sont les suivantes:
• La gestion des comptes financiers de l'association
• La réception des dons ou l’exécution des paiements au nom de l'association
• La gestion des affaires financières et fiscales du BSTH en conformité avec les lois et pour les associations à but non lucratif et toutes les autres lois et règlements applicables
• La soumission des rapports annuels et des rapports financiers aux autorités belges
• La présentation d'un rapport financier annuel à l'Assemblée Générale annuelle
Le trésorier doit présenter un rapport financier à l'Assemblée Générale annuelle. Ce rapport financier doit être accepté par une majorité des voix à l'Assemblée Générale, qui donne ainsi une décharge financière aux membres du Conseil.


Article 24.
Le Secrétaire du BSTH est élu par le Conseil à la majorité absolue parmi ses propres membres pour un mandat de quatre ans.
Les responsabilités du Secrétaire sont les suivantes:
• l'organisation administrative de l’association
• le maintien de l'administration générale et des archives du BSTH
• la rédaction des procès-verbaux, des réunions du Comité exécutif, le Conseil du BSTH et l'Assemblée Générale, et l’assurance de la disponibilité immédiate des procès-verbaux pour les participants à ces réunions, et l'archivage de ces procès-verbaux d'une manière ordonnée
• la gestion du registre des membres
• le suivi du nombre d'années pendant lesquelles les administrateurs et les membres du Conseil du BSTH ont leurs mandats, informer les administrateurs et le Conseil du BSTH à ce sujet et prendre les dispositions administratives nécessaires pour l’éventuelle réélection de ces postes


Chapitre 4. Modification aux statuts et dissolution de l’association


Article 25.
La modifications des statuts et la dissolution de l'association sont des pouvoirs uniquement réservés à l'Assemblée Générale et instiguées par le Conseil du BSTH.
L'Assemblée Générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que sur base d’une proposition détaillée du Conseil du BSTH. L'Assemblée Générale ne peut apporter des modifications au texte présenté par le Conseil du BSTH. Une modification des statuts ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.
L'Assemblée Générale peut décider la dissolution du BSTH à l'instigation du Conseil du BSTH, parce qu'elle estime que l'association ne peut plus remplir les objectifs fixés dans les statuts. La dissolution ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.
La dissolution de l'association, c'est aussi la liquidation financière de l'association pour laquelle l'Assemblée Générale désignera plusieurs liquidateurs dont elle définit leur mission et leur éventuelle rémunération. L'Assemblée Générale détermine l’affectation de l’éventuel boni de liquidation, qui devra autant que possible être affecté à un but similaire à celui que s’est fixé l’association.


Chapitre 5. Les comptes.


Article 26.
Le BSTH est une association sans but lucratif ayant une responsabilité de rester de bonne santé financière. Le Conseil du BSTH est directement responsable de la santé financière de l'association, et la gestion financière quotidienne est déléguée au Trésorier. L'équilibre financier global de l'association, y compris la trésorerie et les actifs, doit, en principe, rester en bonne santé à tout moment. Une dette à court terme sur les comptes courants peut être tolérée si les recettes prévues sont retardées.
Le Conseil du BSTH peut demander à l'Assemblée Générale un préaccord pour une situation de déficit futur à des fins spécifiques basées sur une proposition financière détaillée y compris un plan clair et un calendrier pour le retour à une situation financière positive. La responsabilité financière finale dans cette situation incombe à l'Assemblée Générale et les membres de l'association.
Un déficit de plus de € 10.000 dans le rapport financier annuel, qui n'a pas été préalablement approuvé par l'Assemblée Générale, signifie la suspension automatique de l'ensemble du Conseil du BSTH et la nécessité pour l'Assemblée Générale de réélire ou de remplacer le Conseil en place. Les administrateurs du BSTH en charge à l’heure actuelle, sont automatiquement radiés de leur mandat d’administrateurs et ne sont pas éligibles pour une telle fonction au cours des 10 prochaines années; il faut que de nouveaux administrateurs soient nommés ou élus conformément aux statuts.


Article 27.
Le BSTH organise une réunion scientifique annuelle (BSTH Annual Meeting) dont les modalités sont définies par le Conseil du BSTH. Le comité organisateur est responsable de la santé financière de cette réunion scientifique annuelle et doit donner une totale transparence au Conseil du BSTH en la personne du Trésorier.


Article 28.
La responsabilité financière finale incombe à l'Assemblée Générale qui, par l'adoption du rapport financier annuel à la majorité des votes, donne la décharge financière au Conseil du BSTH. En cas d'une mauvaise gestion financière pour laquelle le Conseil est tenu responsable, l'Assemblée Générale peut refuser la décharge financière du Conseil.


Chapitre 6. Dispositions transitoires


Article 29.
La transition de la répartition actuelle des sièges au sein du "Board" BSTH (désormais appelé le Conseil du BSTH) à la nouvelle structure du Conseil se fera progressivement. La répartition actuelle des sièges disparaitra progressivement et sera remplacée par la nouvelle répartition des sièges.
En particulier, les restrictions actuelles sur la durée du mandat des sièges du Conseil seront respectées pour les membres du Conseil qui servent à l’heure actuelle, étant dans leur 2e ou 3e mandat, c’est-à-dire les membres du Conseil dans leur deuxième mandat peuvent être candidats pour un 3ème mandat, tandis que les membres du Conseil dans leur 3e mandat peuvent terminer leur mandat et ensuite ne seront pas admissibles à se présenter aux élections du Conseil pour les quatre prochaines années, conformément aux nouvelles restrictions. Les membres du Conseil dans leur premier mandat devront se conformer aux nouvelles règles et sont limités à deux mandats consécutifs au sein du Conseil.
Dans le cas où actuellement deux sièges sont occupés par la même université, cette situation persistera jusqu'à ce que le mandat actuel d’un titulaire se termine, et ensuite il ne restera qu’un seul siège "universitaire" à cette université, comme pour toutes les universités en fin de compte. Dans le cas où il n’existe qu’un seul siège occupé par une université, le second siège, théoriquement disponible mais inoccupé, sera supprimé.
Tous les anciens présidents qui ont servi au moins un mandat complet de 4 ans avant l'adoption des nouveaux statuts auront le droit d’être un membre votant du Conseil jusqu'à l'âge de 60 ans. Dans le cas où ces présidents sont actuellement membre du Conseil dans des sièges "universitaires", ils vont libérer ces places. Celles-ci seront supprimées s’il s’agit du deuxième siège d'une université ou deviendront éligible si c’est le seul siège occupé par cette université.


Article 30.
Pendant la période de transition , les actuels administrateurs de l'association peuvent rester en fonction pour le restant de la durée du mandat du Président actuel, sans la nécessité d'une nouvelle procédure d’élection.
Le Président actuel peut terminer son mandat actuel sans la nécessité d'être élu par l'Assemblée Générale, et peut être candidat pour un second mandat de quatre ans, quel que soit le nombre d’années qu’il a déjà servi dans le Conseil. L'élection pour le prochain mandat présidentiel devra être organisé selon les nouveaux statuts.
Les autres administrateurs actuels peuvent terminer leur mandat actuel sans la nécessité d’être élu par le Conseil, et peuvent être candidat pour un second mandat de quatre ans s'ils sont actuellement dans leur 1er ou 2ème mandat dans le Conseil.


Article 31.
Les modifications contenues dans les nouveaux statuts entrent en vigueur immédiatement après la publication des nouveaux statuts dans le "Staatsblad/Moniteur Belge".


Chapitre 7. Les dispositions légales.


Article 32.
Pour tous les cas non prévus par les statuts, les dispositions de la législation asbl, y compris la loi du 27 Juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002, s'appliquent.

© Copyright 2024 - Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis - All rights reserved.